top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

AYDINLATMA METNİ

 

 

Değerli Ziyaretçimiz,

 

Sizleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Rezonans Koro olarak kişisel verilerinizin korunması bizler için önemlidir. Bu konuda gereken tüm önlemleri aldığımızı bildirmek isteriz.

 

Rezonans Koro olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin saklanma süresi, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklar konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 • Tanımlar

 

İşbu aydınlatma metninde geçen;

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

 • Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap Veri Sorumlusu Rezonans Koro’dur.

 

 • Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

 

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize örnek olarak;

 

 • Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres, anketler ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtları, ses ve müzikal bilgi ve tecrübe, daha önce alınan eğitimler hakkında bilgi, yabancı dil bilgisi, meslek ve iş yeri bilgisi, medeni durum ve varsa çocuk bilgisi ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Verilerinizdir.

 • Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verilerinizdir.

 • Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: İnternet ortamı ve sosyal medya araçlarından paylaşmış olduğunuz Kişisel Verilerinizdir.

 

 

 • Kişisel Veri Saklama Süresi

 

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel Verileriniz Rezonans Koro tarafından gerçekleştirilen kadro seçmeleri, koro provaları, koro çalışmaları, konserler, özel davetlere katılım, seyahat ve turneler, stüdyo çalışmaları, ses ve konser kayıtları, online provalar, online söyleşiler, workshop vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi, yürütülmesi, sürekliliğinin sağlanması ile bilgi güvenliğinin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenebilmektedir. Lakin KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ya da hali hazırda alenileştirdiğiniz kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir.

 

 • Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

 

Kişisel Verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yahut yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın Koro tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi veya sağlık ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında bulunan faaliyet ortaklarına, mal-hizmet veya güvenlik hizmeti tedarikçilerine, yerli veya yabancı yetkili kişi, kurum ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına, aktarılabilmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel Verileriniz, Rezonans Koro tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler gibi kanallarla; Rezonans Koro’nun faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 • Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

 

KVKK Madde 11 uyarınca Rezonans Koro’ya başvurarak;

 

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi  “info@rzns.org” e-posta adresimize ulaştırabilirsiniz. Koromuz, niteliğine göre talebinizi en kısa sürede (en geç 30 gün içerisinde) sonuçlandıracaktır.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları, talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

bottom of page